hg317vip.com

College Leader  Dean Wu Changzheng
  secretary Zhonghong
  associate dean Shi Shengwei
  associate dean Zhu Yue
  Commission for Discipline Inspection Xie Yan
  Deputy Secretary and Deputy Dean Yuan Changbing


  Assistant Dean

  Du Ming

  Assistant Dean

  Hu Rong

  Assistant Dean

  Ou Haiyong
  Assistant Dean

  Leng Fei
原图 Back to original image
/